ΣΗΡΙΑΛ ΑΓΡΟΓΗ - ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1640
20 Ιουλίου 2011ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 2 και 6 του Ν. 3895/2010 «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ 206/Α΄/08−12−2010).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για...
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/τ. Α΄/
22−4−2005).
γ) Του Π.Δ/τος 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/5−11−2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
δ) Του Π. Δ/τος 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λ.π.» (Α΄ 213).
ε) Του Π. Δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).
στ) Του Π. Δ./τος 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών.... Νέας Γενιάς» (Α΄ 147).
ζ) Την αριθμ. 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β/7−10−2009) απόφαση Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».
η) Την αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.10 Α.Ε./1/οικ.26759/22−12−2010(ΦΕΚ 1989/Β/23−12−2010) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Μεταφορά προσωπικού των υπό κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του
δημοσίου τομέα του ν. 3895/2010».
2. Το αριθμ. 33265/30−6−2011 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. σχετικά με τη δέσμευση πίστωσης.
3. Την αριθμ. ΔΟΑ/Φ. 10/26915/22−12−2010 εγκύκλιο τουΥπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Το 7ο απόσπασμα πρακτικού Συνεδρίασης (11−4−2011)της Επιτροπής, για τη μεταφορά προσωπικού των υπό κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών
και φορέων του δημόσιου τομέα του ν. 3895/2010 σχετικά με τη διάθεση του προσωπικού του άρθρου 2 του ν. 3895/2010, στους φορείς υποδοχής.
5. Τις σχετικές αιτήσεις των υπαλλήλων.
6. Το γεγονός ότι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις μόνον στην ειδικότητα του Οδηγού Δ.Ε.
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας θα προκληθεί ετήσια δαπάνη ύψους 72.591,13 € περίπου η οποία για το τρέχον έτος θα ανέλθει στις 77.174,42 € περίπου υπολογίζοντας το χρονικό διάστημα από 8−12−2010 μέχρι 31−12−2011 (παρ. 12, άρθρο 6 του ν. 3895/2010). Η
ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί για το τρέχον έτος από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Φ. 23−200, ΚΑΕ 5114) και για
τα επόμενα έτη, από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για τον σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ. 29−110, ΚΑΕ
ομάδας 0200), αποφασίζουμε:
1. Μεταφέρουμε τους κατωτέρω πρώην υπαλλήλους της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας και ειδικότητας που αναγράφεται δίπλα στον καθένα και τους κατατάσσουμε, τον μεν Οδηγό Δ. Ε. σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης ειδικότητας, τους δε Τεχνολόγους Γεωπονίας Τ.Ε. σε
αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις με αντίστοιχη δέσμευση θέσεων τακτικού προσωπικού, που συστήνονται με την απόφαση αυτή και τους τοποθετούμε στην έναντι ενός εκάστου εξ αυτών υπηρεσία, ήτοι:
1 ΜΠΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ
2 ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ
3 ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΛΑΣΣΙΟΣ Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗ
2. Οι προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών που τις κατέχουν.
3. Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3895/2010
4. Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω υπαλλήλων θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων 1844/20−7−2011).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΠΗΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΛΕΙΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2010 19,454 ΔΙΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2010 23,905 ΔΙΣ
ΥΨΟΣ ΧΡΕΟΥΣ 31/12/2010 340,278 ΔΙΣ
ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2010 41753.36
ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2009 36453.45
ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2008 22412.43
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 8512410
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 9,436,280
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 10,738,610
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 11,538,310
ΜΑΪΟΣ 2011 8,803,340
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 10,034,511
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 11,411,810
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 12,697,510
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 14,651,020
ΜΑΪΟΣ 2010 11,392,000

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (ΜΟΡΦΗ xls)ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (ΜΟΡΦΗ xls)


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΜΟΡΦΗ xls)


ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΘΕΑΤΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ)
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ